Obs: För en optimal shoppingupplevelse rekommenderar vi att du använder alternativa webbläsare, till exempel Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari.

BLACK FRIDAY på PAPSTAR! Spara 15 % på ett helt köp med koden black-friday-2021. Läs mer >>

  • Gratis frakt från 1000 kr (exkl. moms)
  • Leverans 3-5 arbetsdagar
  • Inget minsta ordervärde
  • Gratis frakt från 1000 kr (exkl. moms)
  • Leverans 3-5 arbetsdagar
  • Inget minsta ordervärde

Just nu har vårt lager oerhört mycket att göra och det kan komma att påverka leveranstiden. Vi jobbar för fullt med att komma ikapp för att återigen kunna leverera inom vanliga leveranstider.

  • Gratis frakt från 1000 kr (exkl. moms)
  • Leverans 3-5 arbetsdagar
  • Inget minsta ordervärde

Allmänna villkor

1. Tillämpningsområde
Följande allmänna villkor (villkor) gäller för alla beställningar som görs via vår webbutik.

Dessa villkor gäller även för företag för framtida kommersiella förbindelser utan att det behövs något formellt uttryck för detta. Om vi inte uttryckligen godkänner motsatsen kan vi inte acceptera avtalsgiltigheten hos motstridiga eller kompletterande allmänna villkor som används av ett företag.

2. Avtalspartner, avtalsbildning, möjligheter till korrigeringar.
Avtalet ingås med PAPSTAR Sverige AB.

Genom att placera produkterna i webbutiken gör vi ett bindande erbjudande från vår sida att ingå ett avtal om dessa artiklar. Du kan lägga våra produkter i varukorgen utan förpliktelse och ändra dina uppgifter när som helst innan du skickar din bindande beställning genom att använda de korrigeringsmöjligheter som tillhandahålls för detta ändamål och som förklaras under beställningsprocessen. Avtalet bildas genom att du klickar på beställningsknappen, vilket innebär att du accepterar vårt erbjudande om de varor som finns i varukorgen. När du har skickat din beställning får du omedelbart en bekräftelse via e-post.

3. Avtalsspråk, sparande av avtalstexten
De språk som står till förfogande för att ingå avtalet: Svenskt.

Vi sparar avtalstexten och vidarebefordrar beställningsuppgifterna och våra allmänna villkor till dig på ett varaktigt medium. Du kan också se avtalstexten i vårt kundinloggningsområde.

4. Leveransvillkor
Leveranskostnader kan tillkomma för de produktpriser som visas. Ytterligare information om eventuella leveranskostnader förklaras i enskilda produkterbjudanden.

Vi skickar endast varor på väg, upphämtning av kunden är inte möjlig.

5. Betalning
Följande betalningsmetoder är i princip tillgängliga i vår webbutik.

Förskottsbetalning
Om du väljer förskottsbetalning ger vi dig våra bankuppgifter i ett separat e-postmeddelande och levererar varorna när vi har mottagit pengarna.

Kreditkort
Du anger dina kreditkortsuppgifter under beställningsprocessen. Ditt kort debiteras omedelbart efter att du har gjort din beställning.

SOFORT by Klarna
För att betala fakturabeloppet via betaltjänstleverantören Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, måste du ha ett bankkonto som är aktiverat för internetbank, identifiera dig på motsvarande sätt och bekräfta betalningsinstruktionen. Ditt konto kommer att debiteras omedelbart efter beställningen. Du kommer att få ytterligare instruktioner i samband med beställningsprocessen.

Klarna
I samarbete med betaltjänstleverantören Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm ("Klarna") erbjuder vi dig följande betalningsalternativ. Betalning via Klarna är endast tillgängligt för konsumenter. Om inget annat anges nedan kräver betalning via Klarna en godkänd adress- och kreditprövning och sker direkt till Klarna. Ytterligare information finns med respektive betalningsalternativ och i beställningsprocessen.

Direktdebitering via Klarna PayNow
Du ger Klarna ett SEPA-autogiromedgivande för direktdebitering. Klarna kommer att informera dig om datumet för debitering av ditt konto (så kallad prenotifiering). Kontot kommer att debiteras efter att varorna har skickats.

Kreditkort via Klarna PayNow
Du anger dina kreditkortsuppgifter i beställningsprocessen. Ditt kort kommer att debiteras av Klarna omedelbart efter beställningen. Någon adress- och kreditkontroll sker inte.

Faktura
Fakturabeloppet förfaller 14 dagar efter mottagandet av fakturan och varorna genom banköverföring till vårt bankkonto. Vi förbehåller oss rätten att tillåta betalning via faktura först efter att vi har kontrollerat din kreditvärdighet.

6. Rätt till avbeställning
Konsumenter har rätt till den lagstadgade ångerrätten enligt anvisningarna om ångerrätt. Företag har ingen frivillig ångerrätt.

7. Förbehåll för äganderätten
Varorna förblir vår egendom tills full betalning har skett.
För företag gäller dessutom följande: Vi förbehåller oss äganderätten till varorna till dess att alla fordringar som härrör från en pågående affärsrelation är helt reglerade. Du får sälja vidare reserverade varor i den ordinarie affärsverksamheten; du överlåter alla fordringar som uppstår vid denna vidareförsäljning - oavsett sammankoppling eller blandning av reserverade varor med en ny vara - till ett belopp motsvarande fakturabeloppet i förväg till oss, och vi godkänner denna överlåtelse. Du förblir behörig att driva in fordringarna; vi kan dock också driva in fordringarna själva, om du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter. Vi ska på din begäran frigöra de säkerheter som vi har rätt till i den mån som säkerheternas realiserbara värde överstiger värdet av de öppna fordringarna med mer än 10 %.

8. Skador vid leverans
För konsument gäller följande: Om varorna levereras med uppenbara skador som orsakats under leveransen ska du anmäla felet till transportören och meddela oss utan dröjsmål. Underlåtenhet att göra en anmälan eller att ta kontakt påverkar inte på något sätt dina lagliga rättigheter eller verkställandet av sådana rättigheter, särskilt inte dina garantirättigheter. Genom att göra det hjälper du oss dock att hävda våra egna krav mot transportören eller transportförsäkringsbolaget.

Gäller för företag: Risken för oavsiktlig förlust eller försämring av varorna övergår till dig när vi har överlämnat varan till transportören, speditören eller annan entreprenör för vidarebefordran till den angivna personen eller verksamheten.

9. Garantier och garantier
Vi har en lagstadgad skyldighet att leverera produkter som överensstämmer med detta avtal.

Om inte annat uttryckligen överenskommits nedan ska de lagstadgade garantibestämmelserna (ansvar för fel) gälla. När det gäller konsumenter ska de lagstadgade garantibestämmelserna i det land där de har sin respektive hemvist gälla.

Följande begränsningar och förkortningar av tidsfrister med avseende på företag/handlare gäller inte för krav som grundar sig på skador som orsakats av oss, våra lagliga representanter eller ställföreträdare.

Vid skada på liv, lem eller hälsa.
Vid uppsåtligt eller grovt vårdslöst brott mot en skyldighet samt vid bedrägligt uppsåt.
vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars uppfyllande är en förutsättning för att avtalet ska kunna fullgöras på ett korrekt sätt och på vars iakttagande avtalspartnern regelbundet kan förlita sig (kardinalförpliktelser).
inom ramen för en frivillig garanti, om detta har avtalats, eller
inom tillämpningsområdet för lagen om produktansvar (Produkthaftungsgesetz).
Restriktioner i förhållande till företag

När det gäller företag ska endast våra egna specifikationer och tillverkarens produktbeskrivningar som ingår i avtalet anses utgöra ett avtal om varornas kvalitet; vi tar inget ansvar för tillverkarens offentliga uttalanden eller andra reklamuttalanden. För företag är preskriptionstiden för krav på fel i nytillverkade varor ett år från riskövergången. Vid försäljning av begagnade varor utesluts alla garantier. De lagstadgade preskriptionstiderna för regressrätt enligt § 445a BGB (tysk civillag) förblir oförändrade.

Bestämmelser för köpmän ("Kaufleute" enligt HGB - tysk handelslag)

För köpmän ("Kaufleute") gäller den skyldighet att undersöka och anmäla brister som regleras i § 377 HGB (tysk handelslag). Om du underlåter att anmäla i enlighet med denna lag ska varorna anses vara godkända, såvida inte felet inte kunde upptäckas vid inspektionen. Detta gäller inte om vi på ett bedrägligt sätt har dolt ett fel.

Frivilliga garantier och kundservice

Information om eventuella ytterligare frivilliga garantier som kan gälla och deras exakta villkor finns tillsammans med produkten och på särskilda informationssidor i nätbutiken.

Reklamationer och återlämnande av varor

Klagomål kan lämnas in av konsumenter och företag till våra kontaktuppgifter som anges i leverantörsidentifieringen.

När du utövar dina garantirättigheter och vi anser att det är nödvändigt att få tillbaka varorna för att undersöka ditt klagomål, måste du skicka tillbaka varorna på vår bekostnad till den adress som anges för detta ändamål. Vi åtar oss att svara på alla klagomål omedelbart, dock senast inom 14 dagar efter det att klagomålet lämnats in.

Kundtjänst: Vår kundtjänst är tillgänglig för frågor, klagomål och reklamationer på arbetsdagar från 10:00 till 14:00 via telefon på 0322 19105 och via e-post på shop@papstar.se.

10. Ansvar
Vi är under alla omständigheter ansvariga utan begränsning för anspråk på grund av skador som orsakats av oss, våra lagliga företrädare eller lagliga agenter.
- för skador på liv, lem eller hälsa
- för uppsåtlig eller grovt vårdslös pliktöverträdelse
- för garantiåtaganden, där så överenskommits
- gentemot konsumenten.
Med undantag för dessa fall är vårt civilrättsliga ansvar begränsat till de förutsebara och direkta skadorna vid tidpunkten för avtalets ingående.

11. Uppförandekod
Vi har underkastat oss följande uppförandekoder:
- UN GLOBAL COMPACT
- https://www.unglobalcompact.org/

12. Tvistlösning online
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR) som kan nås på https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Slutbestämmelser
Om du är en "Kaufmann" i den mening som avses i den tyska handelslagen (HGB), en offentligrättslig juridisk person eller en särskild offentligrättslig fond, är den exklusiva rättsliga behörigheten för alla tvister från avtalsförhållanden mellan oss och dig vårt säte.